Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Индекс на документа РИ-ИСУ-06.02.01.00.00/3-1
Рег. № 93-00-6059 / 01.06.2012 г.

УТВЪРДИЛ:

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР”:

/инж. Д.Николов/


Технико-икономическо задание

(изисквания) за възлагане извършване на услуга

за обект: „Рекултивация на Окисно насипище и СРР на Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 съществуващи съоръжения за отводняването му”


^ ЧАСТ І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

І.1. Общи положения

1.1. Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на офертното проучване се регламентират от настоящата документация.

1.2. Проучването се осъществява и ръководи от Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 комисия, която се назначава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изтичане на срока за приемане на предложенията и се обявява в деня, определен за разглеждане на предложенията.

1.3. По смисъла на тази документация, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИНВЕСТИТОР Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 на тази услуга е “АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД – гр. Панагюрище.

1.4. Седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е площадка „Асарел”- гр. Панагюрище.

1.5. Предмет на услугата е да се обусловь надежден изпълнител, който при условията на настоящата документация да извърши Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 всички строително- ремонтни работи на обект: „Рекултивация на Окисно насипище и СРР на съществуващи съоръжения за отводняването му”

1.6. Изборът се провежда меж определени предварително поканени потенциални изпълнители в един единствен кръг.

І Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1.2. Съществуващо положение

Насипището е разположено на юг от открития рудник, върху склон с предимно югоизточно изложение, с денивилация – от 760 м до 912 м. Тялото има конусообразна форма с добре изразена изтегленост в Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 ЮИ-СЗ направление. Оформени са пет хоризонтални площадки (берми) – на хоризонти 825, 850,  875, 892 и 906 м, с двустранен наклон – от североизток и от северозапад на юг, а горната равнинна част е на кота 912 м. Предвижда се Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 депото да се разширява на запад – към долината на Свинарски дол и основно на изток – в долината на р. Асарелска. Насипището е проектирано за поемане на окисна руда със средно съдържание на мед Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 0,1-0,2% и съдържание на сулфидна сяра 3-5%. Въпреки продължаващото депониране на бедни руди, на насипището са започнати дейности по неговата техническа и биологическа рекултивация. Проведена е техническа и биологична рекултивация на откоса под Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 хор. 850 и техническа рекултивация до 875 включително, а до берма 892 е преоткосирано. Предстои цялостна рекултивация на насипището, обхващаща западната, южната и нерекултивираните площи в източната част.

Изградена е дренажна и събирателна система Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 от открити черни канавки, отвеждащи водите извън контура на отвала и противофилтрационна заавесь в петата на отвала за улавяне на дренажните води (представляващи стопански энтузиазм) и регулярния повърхностен отток, който е силно закислен.

За Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 интензифициране и оптимизиране процеса на излужване на рудите в Окисно насипище под берма 875 е реализиран работен проект на Компания «Геотехкопер» ООД, включващ: водовземна шахта за 10 000 м3/ден; магистрални и разпределителни тръбопроводи, захранващи Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 берми 850 и 875; 147 сондажа разпределени по двете берми; и 19 хоризонтални оросители, положени по откоса меж берми 850 и 875.

Дренирането на продуктивните разтвори се извършва в основата на насипището, основно в долината на деретата Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1, върху чиито водосборни площи се разполага:

-Източно дере, десен приток на р. Асарелска с площ около 75% от общата площ на табана, дренираните продуктивни разтвори се разтоварват в опашката на водоем Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 Богати разтвори (ВБР);

-Южно дере, също десен приток на р. Асарелска с площ около 10 % от общата, дренажните води се улавят чрез бараж и се направляват към ВБР последователно чрез тръбопровод ф300, закрита и открита Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 правоъгълна канавка, отделно има изградена ПФЗ и канавка пред нея за пълно улавяне на замърсените дренажни води;

-Западно дере, представлява началните части на р. Свинарски дол, площ около 15% от общата Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1, улавяне на дренажните води - чрез ПФЗ и бараж, отвеждане на водите към ВБР- последователно чрез подземен тръбопровод Ф310, ревизионни шахти, открита канавка на берма 825 м и система от събирателни и енергогасителни шахти и канавки Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 в тялото на насипището и под него.

По отношение на видовете формирани води в района на окисното насипище (както и за теритиорията на целия рудник) може да поделим водите в Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 две основни категории – чисти, условно чисти води и замърсени води. Към първата категория отнасяме водите с естествени (природни) свойства и такива със слабо техногенно модифициран химичен състав, но отговарящи на нормите за втора Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 категория повърхностно течащи води (Наредба 7/1986). Замърсените води в района на окисното насипище са технологичните води от промишления добив на мед, води дрениращи се от насипния минен материал, както дренирането на подземни пукнатинни Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 води в скатовете на деретата.


І.3. Изисквания за същността /цел/, съдържанието /предмет/ и особеностите на услугата. На техническом уровне спесификации.

3.1.Същност /цел/ на услугата

Целта на услугата е:

- привеждане на насипището в съответствие Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 на стабилитетните изисквания;

- хидротехнически мeроприятия за отвеждане на формираните на територията на насипището води, в зависимост от техния произход и замърсеност;

- подобряване на ландшафта;

- хоризонтална и вертикална планировка;

- направа на пътища и подходи,

при Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 изпълнението на обект „Рекултивация на Окисно насипище и СРР на съществуващи съоръжения за отводняването му”.


^ 3.2.Съдържание /предмет/ на услугата

Задачата „Рекултивация на Окисно насипище и СРР на съществуващи съоръжения за отводняването му” се Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 състои от два подобекта, за които има два отделни Работни проекта:

 1. „Техническа и биологична рекултивация на отработените стъпала на Окисно насипище - Етап I”, изготвен от „Нипроруда”АД;

 2. „Строително-ремонтни работи на съществуващи Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 съоръжения за отводняване на Окисно насипище и предотвратяване замърсяването на речните водни системи в района на насипището”, изготвен от „БТ-Инженеринг”ЕООД.

Съгласно работния проект за „Техническата и биологична Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 рекултивация” тя обхваща цялостно насипището - западната, южната и нерекултивираните площи в източната му част. Разбита е на два етапа - Етап I с участъци 1, 2 и 3; Етап II с участъци 4 и 5. Предметът на настоящата Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 задачка е изпълнение на техническа и биологична рекултивация на Окисно насипище - Етап I.

С ремонта на ХТ-Съоръженията ще се осигури отвеждане на формираните на територията на Окисно насипище води, в зависимост от техния Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 произход и замърсеност.

За целите на проекта за рекултивация Окисно насипище още в идейната фаза условно е разбито на участъци, в зависимост от съществуващото положение:

Предмет на настоящата поръчка за ремонт на ХТС е ремонт на съоръжения, осигуряващи отводняване на Окисно насипище и предотвратяване замърсяването на речните водни системи Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 в района на насипището.


^ 3.3.Обхват, обем и особености на услугата.

Работният проект за изпълнение на рекултивацията е изготвен, като:

Вариантът се базира на условието да се отведат падналите върху откоса атмосферни води и киселите инфилтрационни води в един обединен поток чрез полагане на дренажен геокомпозит тип DRAINTUBE Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 450 FT 0,5 D20, оформяне на почвен слой от земно-насипни материали с дебелина на пласта 0,30 m и противоерозионен контрол с геомрежа Tensar Mat 400;

По откосите, за полагане на геосинтетичните Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 материали и почвеното покритие върху тях, се работи на ивици от 30 м (либо на ивици за изпълнението им в срок от 2 деньки). Това се налага, за да не се компрометират предварително Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 материалите от неблагоприятни атмосферни условия като вятър и интензивни валежи.

Работният проект за ремонт на ХТС включва канавки, тръбопроводи, шахти, дренажи и валове за улавяне и отвеждане на водите от Окисното насипище.

^ 3.3.1.Строително решение

Рекултивацията на Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 обекта ще се изпълнява по етапи – по участъци, според спецификата на работа, като се започне от източната част на насипището.

Техническите решения са разработени за всеки участък, подлежащ на рекултивация:

3.3.1.1. ТЕХНИЧЕСКА Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 И БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ ПРИ І-ви УЧАСТЪК - В ЮЖНА ПОСОКА Меж БЕРМИ С УСЛОВНИ КОТИ 850 и 875 с ИЗВЪРШЕНА ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ - F1 = 35,80 дка;

3.3.1.2. ТЕХНИЧЕСКА И БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ ПРИ ІІ-ри УЧАСТЪК В ЮЖНА ПОСОКА Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 Меж БЕРМИ С УСЛОВНИ КОТИ 875 и 892 - F2 = 27,75 дка;

3.3.1.3. ТЕХНИЧЕСКА И БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ ПРИ ІІІ-ти УЧАСТЪК, ОБХВАЩАЩ НЕРЕКУЛТИВИРАНИТЕ ПЛОЩИ В ИЗТОЧНАТА ЧАСТ на ОКИСНО НАСИПИЩЕ - F3 =20,55 дка;

^ 3.3.1.4. ОТВОДНИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВСИЧКИ Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 УЧАСТЪЦИ

3.3.1.5. ОФОРМЯНЕ БЕРМИТЕ ПРИ ВСИЧКИ УЧАСТЪЦИ КАТО ПЪТ С ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА

3.3.1.6. ГРИЖИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПО ВСИЧКИ УЧАСТЪЦИ ПО ГОДИНИ - най-малко 3 годишна поддръжка на рекултивираните площи - торене, култивиране и косене и Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 други дейности по откосите.


По отношение на ХТС решението е следното:


^ ЧАСТ „ХИДРОТЕХНИЧЕСКА”

ПРОДУКТИВНИ РАЗТВОРИ

ЗАМЪРСЕНИ ВОДИ

ЧИСТИ ВОДИ

ЧАСТ „ДРЕНАЖИ И ВАЛОВЕ”

Дренажна система в района на бараж № 3 на р.Асарелска.

Дренажна система Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 под предпазен вал от страна на водоема „Свинарски дол”.

Предпазен вал от страната на водоема „Свинарски дол”.

Предпазен вал при южната пета.

Изпълнителят трябва да изготви проект за Пробивно взривни работи (ПВР). Проектът за Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 Пробивно-взривни работи трябва да бъде одобрен съгласно нормативните изисквания. Изпълнителят трябва да има разрешително за извършване на взривни работи.

Материалът за изграждане на предпазните валове ще се добива от Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 стерилния изветрял материал /откривка/ от северния борд на рудник «Асарел». Материалът за ХТС-съоръженията от страна на «Свинарски дол» е нужно да бъде свежайш скален материал от кариера «Люляковица».

Изграждането на предпазните валове Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 е в съответствие с технологията, дадена в проекта, както и следните изисквания:

- Скалната маса се доставя с автосамосвали и се разстила с булдозер с дебелина 750mm. Уплътняването на всеки слой и неговото профилиране Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 се извършва от булдозера. Последният слой, покриващ технологичния и обслужващия път се уплътняват с вибрационен валяк с работно тегло не по-малко от 10 т.

- При изпълнение на насипни работи със скални материали не Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 се допуска влагането на скални късове с размер над 2/3 от проектната дебелина на пласта.

- Не се допускат отличия в нивелетата на технологичния път, по-големи от 10mm на 1 м от Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 дължината на пътя.

- Степента на уплътняване трябва да се определя опитно на място чрез уплътняване на опитен участък с вибрационния валяк, като дебелината на уплътнявания опитен пласт трябва да бъде променлива (от D Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 проектно до 3D проектно). За уплътнена ще се счита тази дебелина, за която максималното слягане, затихнало след няколко преминавания на уплътнителните машини и измерено по геодезичен метод, е не по Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1-голямо от 10% от съответната дебелина на уплътнения пласт.

^ ЧАСТ „ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА”

Проектът е разработен на базата на конструктивен чертеж и нанесени ел.съоръжения на част Автоматизация отнасящи се за шахта 5005.В нея ще Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 бъдат инсталирани: савак, датчици, измервателни прибори, външно кабелно захранване 0.4 KW,

осветителна инсталация на сухата камера, заземителна инсталация

^ ЧАСТ „ АВТОМАТИЗАЦИЯ”

Автоматизацията се отнася за регулирането, блокировката ,сигнализацията и диспечеризацията на технологичните процеси във водоразпределителната шахта 5005.


^ 3.3.2.Обхват Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 на строително – ремонтни работи за обекта - предмет на настоящата документация

За реализиране целите на проектите за рекултивация и изграждане на ХТС на Окисно насипище (в настоящата разработка) е нужно да се изпълнят Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 строително-ремонтни работи, обхванати в подробна количествена сметка, която се прилага към настоящата документация /Приложение №2/.

Успоредно с изпълнението на техническа и биологична рекултивация ще се изпълнява и проект за Хидро-техническо строителство (ХТС) на Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 Окисно насипище. Нужно е да се спазва технологична последователност при изграждане на обекта. На някои райони първо се изграждат ХТС, после рекултивация, на други точно обратното. Това е принципиальна особеност предвид избягване Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 на възможността да се изпълняват два пъти едни и същи видове работи. За тази цел е нужно да се разработи План-програма за технологична последователност на изпълнение на двата проекта за Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 ХТС и ТБР, която да се спазва стриктно при съвместната им реализация.

^ 3.3.3.Материали за изпълнение:

За изграждането на подобект: «Техническа и биологична рекултивация на отработените стъпала на Окисно насипище - Етап I» ще се Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 използват материали съгласно проекта, специфицирани в Приложение №3 към тръжната документация. Количествата им са обобщени по участъци и показани в по-долните таблици:


^ Техническа рекултивация

Участък

F

Площ

Площен
мелкие камешки

Геосинтетични
материали

Рекулт.
пласт

^ Противоеро зионен
контрол

Чакъл, фракция Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 25-75 мм, за 250 МPa

Геоком
позит
Draintube 450 FT 0.5 D20

Армир.
мрежа
Tensar RE510

Почвени
материалиот кота 935 на Зап. н-щеБрегови укрепителни плетчета

F/m²/

V/m³/

F/m²/

F/m²/

V/m³/

L/m/

1

2

3

4

5

6

7

8

I-ви ЕТАП

^ Iви Участък
откос Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 в южна
посока,меж
берми с усл.
коти 850 и 875

F1

35 800

5 370

41 6008 950^ IIри Участък
откос в
източна посока
меж берми с
усл.к 850 и 875

F2

27 750

6 940

33 2806 940^ IIIти Участък
откоси в
източна посока

-между берми с усл.к 850-875

-между берми
с усл Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1.к825-850F3.1


F3..212 850


7 7003 215


192515 360


9 280


3 215


1 925
Общо

F3

20 550

5 140

24 6405 140^ Всичко
I-ви етап

F1÷

F3

84 100

17 450

99 52021 030
Чакълът за площен мелкие камешки е фракция 25-75 мм за 250 МРа и може да бъде доставен от: „Пътища Пловдив”АД, „Пътища”АД, гр.Пазарджик, либо Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 „Холсим кариерни материали Пловдив”.


^ Биологична рекултивация I-ви ЕТАП


Участък

F

Площ

Затревяване

Полиетиленова мрежа
TensarMat400

Почвени материалиот кота 935 на Зап. н-ще

F/m²/

F/m²/

F/m²/

V/m³/

1

2

3

4

5

6

^ I-ви Участък - откос в
южна посока, меж
берми с условни Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 коти
850 и 875

F1

35 800

35 800

41 445

1 790

^ II-ри Участък - откос
в източна посока меж
берми с условни коти
850 и 875

F2

27 750

27 750

33 210

1 390

^ III-ти Участък - откоси
в източна посока
-между берми с усл.коти 875 и 850
-между берми с усл.коти
875 и 850
F Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-13.1

F3..2
12 850

7 700
12 850

7 700
15 120

9 180640

385

Общо

F3

20 550

20 550

24 300

1 025

^ Всичко I-ви етап

F1÷

F3

84 100

84 100

98 955

4 205Хумусът ще се доставя от депо № 8 на кота 935, Западно насипище на „Асарел-Медет”АД, съгласно Карта-Приложение № 18.

За изграждането на подобект: «СРР Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 на съществуващи съоръжения за отводняване на Окисно насипище» ще се използват материали съгласно проекта, специфицирани в Приложение №3 към тръжната документация. Някои от тях са:

Предвидените в проекта строителни материали съответстват на изискванията на БДС и европейските стандарти Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1. Кандидатите е нужно да декларират, че ще спазват съответните стандарти за влаганите при изпълнение на СМР материали /в Приложение №5/ и изискванията на ЗУТ член 169 букви „а” и „б”.


^ 3.3.4.Контрол по Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 изпълнението и приемането

1. Възложителя има право да посещава площадката на строително - ремонтните работи по всяко едно време, с цел контрол върху качеството на изпълнение;

2. При стартиране на задачата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава само строителна Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 линия и ниво, както и депата, от които ще се натоварва земно-скалния материал и хумуса. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подсигурява собствен геодезист, който ще контролира изпълнението на задачата до постигане на проектните параметри;

3. Изпълненият Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 обем СРР, подлежащи на заплащане, ще се отчита и заплаща въз база на следните документи: Количествено-стойностна сметка (Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР) с натрупване от началото на изпълнението Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1, подписана от представители на Възложителя и Изпълнителя; Подробна количествена ведомост към всеки протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР; Протоколи за приемане на скрити работи и други изискуеми, по Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 образци съгласно „Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството” и изискванията на ПИПСМР, заверени от Възложителя; Декларация за съответствие (сертификат) на материалите, полуфабрикатите и изделията; Анализи за единичните цени на Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 изпълнените СРР, които не са определени в Приложение № 1 към контракта; Искане за плащане (Сметка обр.22); При непредставяне на някой от изредените документи не следва да бъде извършено разплащане на актуваните СРР Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1.

4. Изпълнителят е длъжен да актува само изцяло извършени и годни за приемане СРР, включително изготвяне на екзекутивна документация, която се заверява всеки месец.

5. В срок от 7 (седем) работни деньки, след получаване на Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 уведомителното писмо и документите за доказване и актуване на извършените СРР, Възложителят е длъжен да направи оглед на представените за приемане СРР и ги приеме (ако следва) либо разпореди поправянето Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 им с мотивирано предписание, след което да направи необходимите корекции и ги подпише. За доказване приемането на етапа СРР се съставя двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

6. Разплащането на изпълнените работи ще се Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 извършва периодично по стойността на подписания Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР, след извършена техническа проверка, получаване на „искане за плащане” и издадена фактура от страна на Изпълнителя, до Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 30 /тридесет/ деньки, след подписване на Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР и съпътстващите го документи. Разплащането ще се извършва по банков път по разплащателната сметка на Изпълнителя.

7. Некачествено извършените работи извън Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 нормативите на Правилата за изпълнение и приемане на СРР и изискванията в проекта не се заплащат от Възложителя, поправят се за сметка на Изпълнителя либо се разрушават за сметка на Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 Изпълнителя, след съставяне на двустранен протокол за некачествено извършени работи.

8. Всички подробни количествени сметки ще се приемат от комисия в състав: Възложител, Авторски надзор, Консултант по време на строителството и Изпълнител на база приложени Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 документи обезпечаващи качеството.

9. Съгласно ЗУТ Чл. 170. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, строително - ремонтни работи, подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 за приемане и предаване на строително- ремонтни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори.

10. Предаването на извършените СРР се извършва с двустранен констативен приемо Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни, в който се описват изпълнените видове работи, количества и стойност;

11. Контролът по изпълнение на строителството ще се осъществява и от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, либо от негов упълномощен представител Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1, наречен Инвеститорски контрол и се отнася за всички части СРР, предмет на Контракта;

12. Приемането на всеки етап от обекта ще се извършва от комисия в състав, определен от страна на Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в присъствие на техническия ръководител и геодезиста от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

^ За подобект „Техническа и биологична рекултивация”:

13. Качеството на изпълнените СРР и замерването им се извършва съгласно изискванията на Правилата за изпълнение и Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 приемане на СРР, изискванията в проекта и Методиката за контрол и приемане на всеки разделен пласт от техническата и биологична рекултивация /хумус, чакъл и т.н./ - Приложение № 19;

13.1. След приключване на даден Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 етап от извършената работа по ТБР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, изпраща покана към звено „Маркшайдерство” на отдел „МИ” на „Асарел- Медет” АД, за извършване на застыл за определяне на площите на рекултивационните пластове, съгласно РП Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1. Геодезическата снимка е основание за разплащане;

13.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да смотри по всяко време с натрупване изпълнените обеми до достигане на проектните характеристики чрез собственный геодезист. Всички изпълнени обеми над договорираните остават за Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 негова сметка;

13.3. На база направените геодезически замери и изготвена растерна скица на рекултивираните терени се посочват на случаен принцип, контролни точки за измерване дебелината на пластовете от Проект-мениджъра Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 на Окисно насипище към „Асарел- Медет”;

13.4. Пробата се извършва като се прави ръчен изкоп от Изпълнителя, до местата на отложените и номерирани контролни точки, след отлагането и номерирането на контролните точки на терена от Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 звено „Маркшайдерство” на отдел „МИ” към „Асарел- Медет”;

13.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да смотри по всяко време с натрупване изпълнението на всеки от положените пластове в съответствие с утвърдената разработка, чрез собственный геодезист Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1. При полагане на пластове с дебелина по-голяма от проектната с 10 %, тези обеми не се заплащат и остават за сметка на Изпълнителя. В случай, че се окаже недостатъчна общата дебелина при Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 замера Изпълнителя прави насип до достигане на проектните характеристики, също за негова сметка.

^ За подобект ХТС:

14. Качеството на изпълнените СРР и замерването им се извършва съгласно изискванията на Правилата за изпълнение Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 и приемане на СРР, изискванията в проекта и Методиката за контрол и приемане на ХТС - Приложение № 20.

14.1. Преди фундиране земната база ще се приеме в присъствието на Инженер геолог, представител на Възложителя, Консултанта по Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 време на строителството и Проектанта.

14.2. За доказването на изпълнените насипни работи изпълнителя представя на хартиен и магнитен носител надлъжни и напречни профили.

14.3. Качеството и количеството на изкопно-насипни дейности ще се проверява Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1, чрез геодезическа проверка на обеми, контури на застроените площи, наклони на откосите и др., след постъпила молба за застыл на завършената дейност/етап и преди същата бъде скрита либо покрита.

14.4. Насипни работи Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 няма да бъдат приемани, ако получените отличия са по-големи от дадените в таблицата:№ по

ред

Вид на отклонението

Допустимо отклонение

Начин на проверка

1

Отклонение на котата на ръба либо оста на короната на насипа спрямо Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 проектните коти либо оси

не повече от +0 cm до минус 5cm

Геодезично

заснемане

2

Уширение на короната

не повече от 20 cm

3

Стесняване на короната

не се допуска

4

Намаляване на наклона на откосите на насипа

не повече от 5% с увеличаване на широчината на основата

5

Увеличаване Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 на наклона на откосите

не се допуска

6

Отклонение от широчината на насипните берми

не повече от 10 cm


14.5. Лабораторен контрол на качеството на насипа ще се осъществява от независима лицензирана лаборатория, избрана от Възложителя. Лабораторията ще Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 контролира обемната плътност на насипа. Неуспешните проби ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

14.6. Честотата, мястото и начина на вземане на контролни проби, ще се извършва съгласно указанията в проекта и Методики Приложения № 19 и № 20.

14.7. Изпълнителя Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 трябва системно и точно да води Бетонов ежедневник и Ежедневник на насипните работи.


^ 3.3.5. Здравословни и безопасни условия на труд и пожароопасност

При изпълнението на СРР да се извършва оценка на риска и Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 периодични контролни измервания на параметрите на факторите на средата, свързани с оценката на риска.

Стриктно да се спазват действуващи нормативни документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд:

-Да Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 се изпълняват предписанията на ПБЗ и координаторите и инспекторите по БЗР на Възложителя.

3.3.6. РПОИС.

При изготвяне на своите оферти кандидатите следва да включат в тях разходи за изготвяне на РПОИС, съдържащ План-програма за Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 технологична последователност на изпълнение на двата проекта (Техническа и биологична рекултивация и СРР на ХТС) за обекта. РПОИС се одобрява от Възложителя и служи за стриктно спазване на ПБЗ и технологиите Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 за изграждане на съоръженията.

3.3.7. Охрана

Бъдещият изпълнител организира охрана на строежа и временно селище за периода на изпълнение на СМР.

3.4. На техническом уровне спесификации

3.4.1.Месторазположение и функционални свойства на строежа:

^ В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – „Ситуация на Окисно Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 насипище”

Предметът на услугата е: „Рекултивация на Окисно насипище и СРР на съществуващи съоръжения за отводняването му”

В тази връзка към настоящата документация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предлага следните приложения, с които Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 определя работните свойства на очаквания обем и обхват на СРР на обекта:

^ 3.4.2.Техническа спесификация – обобщена количествена сметка

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1 и ПРИЛОЖЕНИЕ №2.2 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ за обекта – обобщени количествени сметки /извадки от работните проекти/ за двата подобекта Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1, които следва да бъдат остойностени от кандидатите на база техния професионален фирмен опит и следвайки конюнктурата на пазара в строителния бранш в момента. При това трябва да бъдат спазвани законовата нормативна Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 уредба, на техническом уровне изисквания и условия в строителството, и нормативните изисквания за опазване на околната среда. В единичните цени да бъдат отчетени инфлационни и други процеси, влияещи пряко върху формирането им. Да Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 бъдат интегрирани всички операции, гарантиращи качество на изпълнение, като така оферираните цени да останат твърди за целия период на строителство.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3. Офертно предложение за гаранционна грижа за отглеждане на растителността по всички Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 участъци за период от 3 години.

^ 3.4.3.Техническа спесификация на основните строителни материали

ПРИЛОЖЕНИЕ №3.1. и ПРИЛОЖЕНИЕ №3.2 – „Техническа спесификация на основните строителни материали” за всеки подобект, които ще бъдат влагани при ремонта на съоръженията. Приложените таблици също Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 трябва да бъдат остойностени и приложени в офертата.

3.4.4.Инвестиционни проекти

Инвестиционните проекти за обекта представляват ^ ПРИЛОЖЕНИЕ №4 към настоящата документация, те се предоставят на кандидатите на информационен носител /диск/, а на хартиен носител те Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 се намират в отдел „Строителство” в Управление сграда №2 на „Асарел Медет”АД – Панагюрище. Същите са на разположение на всички кандидати, които ако желаят да се запознаят с тях, следва да направят предварителна Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 заявка по телефоните, дадени за контакти, в срок до крайната дата, определена за представяне на офертите.

^ 3.4.5.Декларация за спазване на стандартите

Кандидатите при разработване и подаване на офертите трябва задължително да декларират чрез подписване Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 и подпечатване на декларация - ^ ПРИЛОЖЕНИЕ №5, че задълбочено са проучили техническите спесификации, че ще спазват при реализиране на проектите посочените в тях стандарти и че ще представят изискващите се доказателства, че техническото Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 им решение, предложената от тях стока либо услуга отговарят на:

1.Български стандарти либо „еквивалентни” европейски, международни стандарти, либо „еквивалентни” европейски на техническом уровне одобрения либо общи на техническом уровне спесификации Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1, либо други еквивалентни на техническом уровне еталони на европейски стандартизационни органи при реализирането на проекта;

2.Български стандарти, еквивалентни на техническом уровне одобрения либо спесификации, отнасящи се до изпълнение на строителството и до използваните Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 материали, когато няма стандарти по предишната т.1;

Като доказателства за съответствие на техническите им предложения по техническите спесификации кандидатите ще представят техническо досие на производителя либо протокол от изпитване, либо сертификат, издаден Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 от признат орган.

3.4.6.Справка за ценообразуващи параметри

^ ПРИЛОЖЕНИЕ №6 – „Справка за ценообразуващи параметри, при които ще се изготвят анализните цени на всички допълнително възникнали и възложени видове строително-ремонтни работи и доставки извън Приложение №3.

3.4.7.Специфични Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 разходи, временно строителство

^ ПРИЛОЖЕНИЕ № 7- Дава представа за това дали кандидатите могат да гарантират осигуреност на специфичните изисквания към тях, вкл. и временното строителство, свързани с реализирането на обекта.

3.4.8.Пакет документи, свързани Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 със срока за изпълнение на строежа

^ ПРИЛОЖЕНИЕ №8, съгласно РАЗДЕЛ ІІ, част.V.2, т.2. , и

ПРИЛОЖЕНИЕ №11- „Общ срок за изпълнение на услугата и условия за разплащане”.

При разработката на тези приложения кандидатите да посочат:

А Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1) Начален срок за отпочване същинските СРР на обекта (като условна дата);

Б) ОБЩОТО ВРЕМЕТРАЕНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА, в това число:

- Необходимото време за подготовка на строителната площадка до пълна готовност за отпочване Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 на СРР

- Срока за изпълнението на същинските СРР – при следните условия за организиране на работния режим:

√ двусменен 16-часов работен ден;

√ непрекъснат работен режим /без прекъсване в почивни деньки/.

В) ПЕРСОНАЛЪТ- брой на Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 техническом уровне и работнически състав, който ще бъде ангажиран за изпълнението на строежа при горепосочените работни условия;

Г) Краен срок за предаване на строежа (като условна дата).

3.4.9.Проекто-договор

^ ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 – Проекто-договорът Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страничка от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по проекто-договора.

3.4.10.Подизпълнители

^ В ПРИЛОЖЕНИЕ Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 № 15 - В декларацията за Подизпълнители кандидатът посочва дали възнамерява да ползва подизпълнители, като в случай че ползва, за тях се посочва:

-Име и място на регистрация по Търговския Закон на фирмата.

-По коя част от Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 обекта ще работи подизпълнителя.

-Да се приложат необходимите декларации за подизпълнителя.

-Да се приложи декларация в свободен текст от подизпълнителя, че е запознат и дава своето писмено принципиально съгласие да Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 изпълни конкретната част.

^ 3.4.11.Гаранционни срокове

Гаранционните срокове за строително-монтажните работи трябва да бъдат съгласно НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 монтажни работи, съоръжения и строителни обекти в сила от 15.08.2003 г., и измененията към нея, както и съгласно Наредба № 26 за „Рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 пласт”, Обн. ДВ. бр.89 от 22 Октомври 1996 г., изм. ДВ. бр.30 от 22 Март 2002 г. Участниците попълват Декларация за предложен гаранционен срок на изпълняваните дейности, обхванати в предмета на проектодоговора - ^ ПРИЛОЖЕНИЕ № 16.

3.4.12.Деклариране срок Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 на валидност на предложението

Участниците декларират срока на валидност на предложението, попълвайки ПРИЛОЖЕНИЕ № 17


^ ЧАСТ ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ


При изготвяне на предложението за роль в тръжната процедура поканеният кандидат следва да се придържа Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 стриктно към обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия.

ІІ.1. Условия за роль

1.В процедурата може да участва всеки кандидат, вписан в Централния професионален регистър на строителя, IV-та група I-ва категория. За наличие на вписване в Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 ЦПРС кандидатите представят копие от удостоверението за вписване в посочената група и обхват на вписване и копие от контролен талон към същото за удостоверяване на валидността на регистрацията към настоящия момент.

2.Възложителят има Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на на физическом уровне и/либо юридически лица. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението.

3.В Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 процедурата не може да участва кандидат, който е:

3.1.лишен от правото да упражнява търговска дейност;

3.2.осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпление против финансовата, данъчната либо осигурителната Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 система, включително изпиране на пари; за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; роль в организирана престъпна група;

3.3.осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността либо стопанството;

3.4.обявен в Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 несъстоятелност либо е в открито создание по обявяване в несъстоятелност;

3.5.в создание по ликвидация либо се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3.6.лишен от правото да Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 упражнява определена професия либо дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

3.7.има парични задължения към държавата либо към община по смисъла на чл.162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване либо отсрочване на задълженията, либо парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване либо на данъци съгласно правните норми Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 на държавата, в която кандидатът либо участникът е установен.

4.Изискванията по т.ІІ.1.3. (3.2), (3.3), (3.6) и (3.7) се отнасят за управителите либо за членовете на управителните органи на кандидатите либо участниците, а в Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 случай че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

5.Когато кандидатът либо участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на услугата, изискванията по т.3. и 4. по-горе Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 се прилагат и за подизпълнителите.

6.При подаване на заявлението за роль либо офертата кандидатът либо участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т.3., т.4. и т.5. с декларация.

7.При подписване на контракта за строителство Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелствата .

8.Не може да участва в процедура за възлагане на настоящата услуга чуждестранно юридическо лице Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т.3., т.4. и т.5. по-горе.

Възложителят има право да изиска от всеки кандидат либо участник да докаже Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 регистрацията си в някой от професионалните либо търговски регистри на държавата, в която е установен, либо да представи декларация либо удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 закон.


ІІ.2.Специфични изисквания към кандидатите

Кандидатите трябва да имат предвид при изготвяне на своето предложение и да дадат необходимата информация за следните специфични условия на Възложителя:

Раздел А

 1. Изпълнителят да изготви проект за Пробивно Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 взривни работи (ПВР). Проектът за Пробивно-взривни работи трябва да бъде одобрен, съгласно нормативните изисквания. Изпълнителят трябва да има разрешително за извършване на взривни работи.

 2. Бетонирането при зимни условия и минимални Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 температури по +5С до -15С трябва да се извършва с бетон от бетонов център с противозамръзваща добавка за температура до -15С.

Раздел Б

  1. Разработка на РПОИС с подробен План-график за строежа в Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 съответствие с проектната част „ПБЗ” и част „Разработка на стр. создание”.

  2. Възможност за осигуряване на фургон на строежа, оборудван като канцелария за инвеститорски контрол /2 бюра, 2 библиотечни шкафа, закачалка за дрехи, отоплителен Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 уред и др./

  3. Да организира работата при изпълнението на строежа на непрекъсваем работен режим, т.е. без почивни деньки и временно селище за периода на строителството;

  4. Да осигури правоспособен геодезист, който повсевременно да Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 управлява и контролира СМР и прави геодезическо заснемане и съпоставяне на изпълнените елементи от конструкцията спрямо проектно заложените параметри.

  5. Да осигури водоснабдяване, електроснабдяване и химически тоалетни на строителната площадка.

6. Да осигури необходимата специализирана Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 механизация за изпълнение на видовете СМР в т.ч.:

- автобетоносмесители с необходимата маневреност, мощност, проходимост и обем на смесителя позволяващ достъп до строителната площадка. Да се отчете в единичните Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 цени вероятността за не наплъване смесителя на 100%, в предвид не разливане смес по пътя и предотвратяване възможността за преобръщане.

- автобетонпомпа с необходимата маневреност, мощност, проходимост и дължина на стрелата позволяваща безпроблемно наливане Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 на бетонна смес. Подготовка на места за позициониране и стабилизиране.

- осигуряване на минимум два броя иглени вибратора в изправно състояние на строителната площадка.

- осигуряване на генератор за електрически ток, заваръчни агрегати и Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 др.

- друга специализирана механизация, която кандидата сметне за нужна.

7. Да осигури на техническом уровне ръководител /отговорник/ на строежа.

8. Да осигури координатор по БЗР.

9. Мерки за опазване на околната среда. Организиране събиране и складиране Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 на строителните отпадъци на строителната площадка и извозването им на регламентирано сметище.

10. Да се предугадают всички съпътстващи дейности и операции, гарантиращи качествено изпълнение на СМР, извършване на различни замервания и проби, пусково-наладачни работи Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1, товаро-разтоварни и транспортни работи за влаганите материали и др ресурси – франко обекта, за демонтираните отпадни материали и отпадъци – франко склад либо сметище, съобразно нрава им, спесифични дейности, произтичащи от неблагоприятни Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 атмосферни условия /отводняване и засипване на изкопи и др./ укрепване и разкрепване на изкопи, направа, установка и демонтаж дървени работни стълби и площадки, включително парапети, ограждане на изкопи и др.

11. Да се Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 спазват специалните изисквания към бетона и бетоновите работи, в т.ч.:

- Не се допуска разслояване на бетона!

- Бетоново покритие на армировката – съгласно проекта; Не се допуска след декофриране наличие на открита Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 армировка.

- Не се допускат пукнатини от съсъхване либо бързо изпарение на водата!

- Кофражните плоскости да бъдат от хидрофобен шперплат, обработен с кофражно масло преди всяко бетониране.

- Да се предугадают PVC фиксатори Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 на армировката за осигуряване на бетоново покритие.

- Всички видими бетонни ръбове да имат фаска.

- Качеството на вложения бетон, арм. стомана, антикорозионна защита и др. вложени материали и изделия се доказва със серификати и изпитвателни Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 протоколи от лицензирана лаборатория.

- Не се допуска десортиране на бетона

- На всички работни фуги да се полага набъбваща лента за блокиране процеждането на вода през нея.

12. Преди полагане на антикорозионни покрития повърхността Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 трябва да бъде напълно чиста, здрава и суха. Пукнатини и увредени участъци трябва да се запечатат и изравнят с подходящ грунд, съвместим с изолацията;

13. Нанасянето на грунд и киселиноустойчива изолация трябва Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 да бъде в пълно съответствие с изискванията на фирмата – производител.

14. При извършване на монтажа на отделните машини и съоръжения да се спазват инструкциите на завода – производител.

15. Осигуряване охрана на обекта;

16. Да осигури безопасност на Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 площадката, поставяне на предупредителни знаци, указателни табели и други подобни;

 1. Бъдещият изпълнител да предвиди в единичните цени разходи за осигуряване подход към обекта в т.ч. почистване от разкалване, насипване и уплътняване Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1. Изпълнителят носи отговорност по обезпечаване необходимия достъп до обекта.

18. Мерки за опазване на околната среда. Организиране събиране и складиране на строителните отпадъци на строителната площадка и извозването им на регламентирано сметище;

19. Забранява се Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 сечта на дървесни видове без изрично разрешение от представител на Възложителя.

20. При съставяне и подписване на актове по Наредба №3 и актовете за разплащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготвя и Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 представя на Възложителя «Геодезическа снимка», която да може да бъде наложена /съпоставена/ върху проектния чертеж. Това съпоставяне ще бъде база за точното установяване на отклоненията от проекта.

21. Изготвяне на екзекутивна документация – 3 оригинални екземпляра Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 на хартиен и 1 екземпляр на цифров носител /CD/.

Всички разходи, които предвиждат кандидатите, свързани с така описаните специфични изисквания по Раздел Б да бъдат интегрирани в единичните цени на видовете дейности, заложени Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 в Приложения № 2, дефинирани с количества.

Всички разходи, които предвиждат кандидатите, свързани с така описаните специфични изисквания и временно строителство, се декларират в Приложение №7, като по този начин гарантират, че могат да осигурят тези Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 изисквания на Възложителя.


ІІ.3.Оглед на строителната площадка

Извършването на оглед на бъдещата строителна площадка е задължително условие за роль в офертното проучване. Оферентите да представят декларация ^ /ПРИЛОЖЕНИЕ №12/ за извършен оглед от страна на Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 кандидата.


ІІ.4.Документи за представяне от кандидата

Всеки кандидат следва да представи само едно свое офертно предложение. То трябва да съдържа:

І. ЧАСТ ПЪРВА «Ценово предложение», в това число:

1. Попълнени Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 остойностени На техническом уровне спесификации- ПРИЛОЖЕНИЯ № 2 (2.1., 2.2., 2.3.) и №3 (3.1., 3.2.) по приложените към документацията образци. Предложението трябва да бъде остойностено с отделни единични «твърди» цени за отделните позиции, включени в посочените приложения, които да останат Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 такива за целия период на строителството, отчитайки инфлационни и др. процеси, влияещи пряко върху формирането им.

2. Справка за ценообразуващи параметри – ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.

3.Декларация за интегриране на Специфични разходи за строежа в единичните цени, осигуряването Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 им и организиране на временното строителство – ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.

4.ПРИЛОЖЕНИЕ № 10, което включва две части:

-Част І. Обща офертна стоимость за услугата, която трябва да обхваща всички преки, допълнителни и специфични разходи за изпълнението Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 – по съответните приложения.

-Част ІІ. Условия за разплащане – размер на аванса.

5.Вътрешно-фирмен ценоразпис на машиносмените за ползваната механизация.

Всички попълнени от кандидата приложения описани в горните точки от 1 до 4 – се представят на хартиен и Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 електронен носител /DVD либо CD диск/.

Пояснение: Всички описани документи, съставляващи «ЧАСТ ПЪРВА» при подаване на офертата се поставят в разделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис «ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1», който плик се поставя заедно с другите документи към офертата в общ голям плик, оформен съгласно указанията в Раздел ІІ. част VІ. от настоящето ТИЗ.

ІІ. ЧАСТ ВТОРА «Техническо предложение», в това число:

1.Пакет Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 документи, свързани със срока за изпълнение на строежа- ^ ПРИЛОЖЕНИЕ №8 и ПРИЛОЖЕНИЕ №11- „Общ срок за изпълнение на услугата”, съгласно указанията в Част І, т.3.4.8.

2.Декларация за предложен гаранционен срок - ^ ПРИЛОЖЕНИЕ Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 № 16.

3.Декларация за срок на валидност на предложението - ПРИЛОЖЕНИЕ № 17.

4.Декларация, надлежно оформена по ПРИЛОЖЕНИЕ №5;

5.Декларации по Раздел ІІ.,частІІ.1. т.6., респ.т.8./за чуждестранни лица/ по Приложения эталон № 13-2 и № 13-3.

6.Административни сведения за кандидата – адресок, телефон Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1, факс, e-mail – по ПРИЛОЖЕНИЕ эталон №13-1.

7.Декларация за извършен оглед от страна на кандидата – ПРИЛОЖЕНИЕ №12.

8.Копия от съдебни решения и последващи промени съобразно българското законодателство.

9.Копие от съдебно решение за създаване на юридическо Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на на физическом уровне и/либо юридически лица, съгласно Раздел ІІ.,част ІІ.1., т.2.

10.Удостоверение за актуално състояние на кандидата.

11.Копие от Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 регистрацията по БУЛСТАТ /ЕИК/ .

12.Справка за фирмата към 30.04.2012 г. на наличния средносписъчен брой на работещите във фирмата Ви /в т.ч. брой квалифициран работнически и ИТР персонал/ .

13.Справка за налична собствена строителна Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 механизация и автотранспорт .

14.Текстова информация за фирмата /презентация/ и автореференция.

15.Копие от документ за регистрация в Централния професионален регистър на строителите /ЦПРС/- Удостоверение по Раздел ІІ.,част ІІ.1., т.1.

16.Копие от Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 документ за наличие на системи за контрол.

17.Копие от документ за членства в професионални организации.

18.Справка за изпълнени строежи от подобен нрав през последните 3 /три/ години с пълно описание на предмета и посочване на Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 стоимость, срок на изпълнение и данни за съответния възложител.

19.Референции и референтен лист с адреси, телефонни номера и лица за контакти от други възложители.

20.Доказателства за търговска репутация - Копия от удостоверения Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 от банки, Отчет за приходите и разходите за предходната 2011 година. Информация за общия оборот и оборота /обема/ на строителството и услугите, извършени от оферента през последните 3 /три/ години.

21.Документ за застраховка за професионална Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 отговорност по реда на чл. 171 от ЗУТ.

22.^ ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 - Проектодоговор /не се попълва, само се парафира всяка страничка и подпечатва/.

23.Разплащателен документ за еднократно платена такса за закупена документация- копие.

24.Платежно нареждане Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 за извършен еднократен превод по сметка на Асарел Медет АД, в ОББ клон Панагюрище, BIC-код UBBSBGSF, BG76UBBS82411010289612, с текст “Гаранция за роль в процедура за избор на изпълнител на обект: „Рекултивация на Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 Окисно насипище и СРР на съществуващи съоръжения за отводняването му”.

25. Декларация за конфиденциалност, която се подписва при получаване на Тръжната документация от Възложителя. Декларацията се подписва в два екземпляра /1 остава Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 при Възложителя и 1 при кандидата, като прилага в офертата си 1 бр. копие/ - ^ ПРИЛОЖЕНИЕ №14.

26.Декларация – ПРИЛОЖЕНИЕ №15 за ползване на подизпълнители, ако има такива, както и декларация от управителя на подизпълнителя, че дава Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 своето предварителното съгласие за работа по определена част от обекта, съгласно указанията в Част І, т. 3.4.10.

Пояснение: Всички описани документи, съставляващи «ЧАСТ ВТОРА» при подаване на офертата се поставят в разделен по-малък Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 запечатан непрозрачен плик с надпис «ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ», който плик се поставя заедно с другите документи към офертата в общ голям плик, оформен съгласно указанията в Раздел ІІ. част VІ. от настоящото ТИЗ.

ІІ Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1.5.Важни условия за участниците

1.В отделния малък плик „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – се поставят само ПРИЛОЖЕНИЯ №2, №3, №6, №7, №10 и Вътрешно фирмен ценоразпис на машиносмените за ползваната механизация. /на хартиен и цифров носител/.

2.В отделния малък Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 плик „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – се поставят всички изискуеми документи по ІІ.4, ЧАСТ ВТОРА от настоящото ТИЗ.

3.Двата плика по т.1 и т.2 се поставят в общ голям плик.

4.При непредставяне на който и Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 да е от указаните в Документацията документи либо при непопълване на което и да е от приложенията по эталон с указания за попълване, съответният участник ще бъде декласиран от по-нататъшно роль в процедурата Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1.

5.Класирането на участниците в настоящата процедура и крайният избор на Главен изпълнител ще бъде извършено само в един кръг на процедурата.


^ ЧАСТ ІІІ. РАЗХОДИ ЗА Роль В ПРОЦЕДУРАТА

1.Разходите, свързани с подготовката Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 и представянето на предложенията са за сметка на кандидатите.

2.Стойността на закупената документация за роль в откритата процедура е 240 (двеста и четиридесет) лева с вкл. ДДС, която сума следва да се преведе Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 еднократно по сметка на Асарел Медет АД, в ОББ клон Панагюрище, BIC.код UBBSBGSF, BG76UBBS82411010289612.

3.Документацията се получава от отдел „Строителство” на „Асарел Медет” АД, срещу представен разплащателен документ за платена Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 такса за закупена документация до изтичане на срока за предаване на предложенията.


^ ЧАСТ ІV. ГАРАНЦИИ

ІV.1.Гаранции за роль в процедурата

Гаранция за роль в процедурата е парична сума от 2 000 (две хиляди) лева, внесена еднократно Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 по сметката на „АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД в ОББ клон Панагюрище, BIC код UBBSBGSF, сметка BG76UBBS82411010289612.

Гаранцията за роль се задържа от Възложителя когато кандидатът:

-оттегли либо промени решението си Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 след изтичане на срока за подаването на офертата.

-е класиран на първо място и е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи контракт за изпълнение.

-Гаранцията на участниците-кандидати се освобождава Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 в срок от пет работни деньки след сключване на контракта със спечелилия кандидат.

-„АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който са престояли легитимно при него.

ІV Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1.2.Гаранция за Изпълнение на Контракта и Гаранция за «Добро изпълнение»

1.„Гаранцията за Изпълнение на Контракта” е банкова гаранция в размер на 100 000 (100 хиляди) лева, издадена от утвърдена Българска банка, със срок Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 на валидност 90 деньки след датата на изпълнение на контракта и утвърждаване на окончателния приемо-предавателен протокол за обект: „Рекултивация на Окисно насипище и СРР на съществуващи съоръжения за отводняването му”.

Този Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 протокол се подписва тристранно – Възложител, Изпълнител, Проектант.

2.Кандидатът определен за изпълнител предава (открива в полза) на Възложителя банковата гаранция по т.1 в срок до 10 работни деньки от датата на подписване на Контракта Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 за изпълнение и представя оригиналния документ, издаден от банката на Възложителя, което е едно от условията за стартиране на контракта.

3.Освобождаване на „гаранцията за изпълнение на контракта” настъпва след изтичане на нейната Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 валидност и представяне на оригинален надлежно оформен протокол по т.1 в банката, издала гаранцията.

4.Окончателният приемо-предавателен протокол се съставя и подписва при следните условия:

§1.След завършването на изпълнението на възложените работи, Изпълнителят уведомява Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 писмено Възложителя. За приемане на извършеното строителство Възложителят ще назначи комисия, която да извърши преглед на състоянието на строежа. В комисията ще бъдат поканени представители на Изпълнителя и на Проектанта.

§2.Комисията, назначена от Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 Възложителя, в едноседмичен срок, ще изготви доклад за своята работа и за констатираните от нея дефекти на строежа, произтичащи от работата на Изпълнителя либо за липсата на такива.

§3.В Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 случай, че комисията не констатира дефекти, произтичащи от работата на Изпълнителя, се подписва протокола по т.4.

§4.Ако комисията е констатирала дефекти, произтичащи от работата на Изпълнителя, той ще отстрани тези дефекти за своя Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 сметка. След отстраняването на дефектите следва да бъде подписан протокола по т.4.

§5.Окончателният приемо-предавателен протокол се подписва независимо от останалите документи, които следва да бъдат съставени и подписани по реда Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 на «Наредба №3/2003г. на МРРБ за съставяне актове и протоколи по време на строителството».

5.Възложителят ще удържа по 5% от всяко текущо плащане (актуване) на извършените работи по време на строителството като Гаранция Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 за „Добро изпълнение”.

6.Освобождаване на „Гаранцията за Добро изпълнение”:

6.1.Възложителят освобождава задържаната сума като „Гаранция за добро изпълнение”, без да дължи лихви за периода, през който същата легитимно е престояла при него Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1, при следните условия:

-След завършването на ремонтните работи на целия обект в 90-дневен срок от подписването на Окончателен приемо-предавателен протокол за всички СРР, с изключение на тези за рекултивация, които се освобождават след Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 3 години.

6.2.За появилите се преди изтичане на гаранцията дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.

-В срок от 7 (седем) деньки от уведомлението, Изпълнителят се задължава да организира и започне отстраняването на появилите се дефекти Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 за своя сметка. Ако Изпълнителят пропусне либо откаже да стори това за периода на гаранционното обслужване, претенциите на възложителя се удовлетворяват от удържаната гаранционна сума либо от застраховката на кандидата.

6.3.Освобождаването на «Гаранцията Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 за Добро Изпълнение» няма да высвободи Изпълнителя от отговорността му по нормативно определените минимални гаранционни срокове съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни строежи.

-Гаранционните срокове започват да текат от датата на предаване на строежа след подписването на окончателен Приемо-предавателен протокол.

Гаранционният Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 срок за изпълнение на видовете дейности, предмет на Контракта за извършената „Техническа и биологична рекултивация” се определя съгласно Наредба № 26 от 22 октомври 1996 г.,изм. ДВ. бр.30 от 22.03.2002 г. за „Рекултивация на нарушени терени, поддържане Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворява на хумусния пласт” и обхваща:

- гаранционно възстановяване на разрушени от порои и валежи укрепителни съоръжения /плетчета/.

- възстановяване на отнесеното от порои и валежи покритие от Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 хумус и затревяване;

- кълняемост и прихващане на тревната покривка не по-малко от 80 % от площта;

- гаранционно възстановяване на разрушените пътни покрития, вследствие на валежи.


^ ЧАСТ V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

V.1.Общи условия:

1.Техническата Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 част на предложението се представя на хартиен носител, а ценовата част – на хартиен и цифров носител /DVD либо CD диск/.

2.Всеки кандидат следва да представи само едно предложение.

3.Предложението трябва да е написано четливо Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1, да няма механични и други явни поправки по него.


^ V.2.Предложението трябва да съдържа:

2.1.Предлагана стоимость и начин на образуване:

а) Твърдо договорена стоимость за общата стойност на услугата в левове, без Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 ДДС.

-Сформирането на предложената обща офертна стоимость по ПРИЛОЖЕНИЕ №10 да се извърши по приложената към настоящата документация количествена сметка – технич. спесификация ПРИЛОЖЕНИЕ № 2;

б) Цени на основните видове материали – ПРИЛОЖЕНИЕ №3;

в) Предложените единични Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 цени на СРР трябва да са придружени от формиращите ги стойности на елементите на ценообразуване – часова ставка, допълнителни разходи, доставно-складови и транспортни разходи, непредвидени разходи, печалба, посочени в отделна справка - ПРИЛОЖЕНИЕ Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 № 6. Посочените фирмени параметри ще се прилагат при ценообразуване на допълнително възникнали и възложени видове СРР, невключени в Приложение №2;

г) Специфични разходи за строежа - съставени на база специфичните разходи по част ІІ Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1, т.ІІ.2 по-горе;

д) Временно строителство;

е) Разходи свързани с мерки по опазване на околната среда и БЗР;

ж) Непредвидени разходи.

Разходите по букви г) , д), е) и ж) се Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 интегрират в единичните цени на ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 и се декларират за изпълнение в /ПРИЛОЖЕНИЕ №7.

^ 2.2Срок за изпълнение

а/Да бъде посочен общ срок за изпълнение на СРР - Приложение №11, с начален и краен срок Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 за изпълнение (посочват се условни дати, като се отчита времетраенето на строежа, съгласно Приложение №8;

б/Готовност за отпочване на работа;

в/Двусменен 16-часов непрекъсваем (без почивни деньки) работен режим;

г/Изготвен план-график за Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 повременното изпълнение на отделните СРР с отчетен двусменен работен режим.

Пакетът условия, свързани със срока за изпълнение се оформят към офертното предложение в ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.

^ 2.3.Роль на подизпълнители

а/Кандидатът е длъжен да заяви Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 дали в изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители. Той изрично посочва имената на фирмите- подизпълнители, с които възнамерява да работи, коя част от строежа те ще изпълняват и представя Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 приложена Декларация, че съответния подизпълнител е отдал съгласие за това.

Желателно е посочените подизпълнители да бъдат регистрирани в ЦПРС.

Забележка: Да се има предвид, че в контракта с Главния изпълнител ще се включи Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 клаузата, че той отговаря за работата на подизпълнителите като за своя.

б/Документи, които се представят от кандидатите за техни подизпълнители:

-посочените по-горе две Декларации – първата по Приложение № 15 и втората – в свободен текст Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 от Подизпълнителя.

- Към ІІ.4. Документи по ЧАСТ ВТОРА «Техническо предложение»:

- Декларации по Раздел ІІ.,частІІ.1. т.6., респ.т.8./за чуждестранни лица/ по приложения эталон № 13-2 и № 13-3.

-Административни сведения за кандидата – адресок, телефон, факс Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1, e-mail – по приложение эталон №13-1.

-Копия от съдебни решения и последващи промени съобразно българското законодателство.

-Удостоверение за актуално състояние на кандидата.

-Копие от регистрацията по БУЛСТАТ /ЕИК/.

-Справка за налична собствена строителна Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 механизация и автотранспорт /не е задължителна/

-Копие от документ за регистрация в Централния професионален регистър на строителите /ЦПРС/- /не е задължително/


^ V.3. Начин на плащане

Плащането на цената се извършва по условията Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 на сключения контракт:

-ежемесечно, в рамките на договорения срок удължен с един месец,

-в левове по банков път,

-след изготвяне на протокол за реално извършените на строежа СМР/с натрупване/, проверен Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1, приет и подписан от представител на Възложителя, Проектанта и Консултанта по време на строителството.


^ ЧАСТ VІ. ОФОРМЯНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Кандидатите в процедурата изготвят предложението си в един оригинален екземпляр.

Предложенията на кандидата се Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 поставят в голям непрозрачен плик, който се запечатва и надписва по следния начин:

„Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище

До Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4500 гр. Панагюрище,

с надпис: ОФЕРТА Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 за изпълнение на обект: „Рекултивация на Окисно насипище и СРР на съществуващи съоръжения за отводняването му” и забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия !”.

Върху плика кандидатът поставя Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 и надпис, съдържащ: компания на кандидата, точен адресок за кореспонденция, телефон, факс и електронен адресок.

В големия външен плик се комплектоват: малък плик с надпис „Ценово предложение” и малък плик с надпис „Техническо предложение Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1”.

Предложението, както и всички приложения към него, изготвени от кандидата следва да носят подписа на лицето, което го представлява по силата на съдебното решение за регистрация.


^ ЧАСТ VІІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Крайният срок Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 за представяне е 15 деньки от датата на заповедта за утвърждаване на тръжната документация в Деловодството на Асарел Медет АД– гр. Панагюрище, 4500.

Предложенията се подават лично от легитимен либо надлежно упълномощен представител Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 на кандидата, който се легитимира с лична карта.

Предложения, получени след крайния срок за представяне не се приемат. Не се приемат и предложения, представени в незапечатан либо с нарушена цялост плик.

В Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 периода на подготовка на офертата, кандидатите могат да задават в писмена форма уточняващи въпроси на лицето за връзка, посочено в поканата за оферта, но не по-късно от 3 (три) деньки Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 преди изтичане крайния срок за предаване на офертите.

До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни либо оттегли предложението си.


^ ЧАСТ VІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

VІІІ. 1.Отваряне и разглеждане на предложенията

Отварянето и разглеждането на предложенията ще се извърши на закрито заседание в 10 /десет/ дневен срок след крайната дата на предаване на предложенията в „Асарел Медет”АД – гр. Панагюрище Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1 от комисия, чийто състав ще бъде обявен със Заповед на Изпълнителния директор.


imsolovev-emkudryavceva-kiveresotskaya-apgozova.html
imushestvennaya-materialnaya-otvetstvennost-rabotodatelya-pered-rabotnikom-v-trudovih-otnosheniyah.html
imushestvennie-nalogi-fizicheskih-lic.html